27. 12. 2011

Hip Hopová deklarace míru

  Od dob kdy na přelomu 70. a 80. let vznikala Hip Hopová kultura uplynula už spousta času. Každý kdo se o ní zajímal určitě postupem času zaregistroval její rychlou přeměnu.  Jak popularita Hip Hopu stoupala, tak se i stával více zranitelným. Začali se v této kultuře  objevovat lidé, kterým spíše než o ideály Hip Hopu šlo o osobní zisk a byli to právě oni, kdo vyhledávali duše ke koupi pro své nahrávací společnosti. Náhle se Hip Hop stal záležitostí plošnou a také byla prolomena určitá tabu čímž se z Hip Hopu vytratil názor a jednotící myšlenka. Pro její obnovu byla v roce 2001 vydána Hip Hopová deklarace míru.



   Hip Hopová deklarace míru byla sepsána členy organizace Universal Zulu Nation vedenou DJem Afrikou Bambaatou ve spolupráci s "Temple of Hip Hop" pod vedením rappera, herce a spisovatele Lawrence Parkera, jinak známým jako KRS-ONE. Obsahuje 18 principů jejichž cílem je navrátit Hip Hopové kultuře již zatracenou myšlenku a názorovou rovinu.Upřednostňuje uvědomění před nevědomostí, svobodu před násilím nebo třeba dokazuje že Hip Hop není produkt se kterým by se dalo obchodovat. Deklarace byla prezentována na půdě Spojených národů a byla podepsána různými organizacemi jako třeba Ribbons International, UNESCO a jinými Hip Hopovými aktivisty nebo delegáty Spojených národů.


                                       
                                               HIP HOPOVÁ DEKLARACE MÍRU


   Hip Hopová deklarace míru vede Hip Hopovou kulturu směrem ke svobodě a proti násilí, a vytváří návod a ochranu pro existenci a vývoj mezinárodní Hip Hopové komunity. Skrze principy této deklarace, my, členové Hip Hopové kultury vytváříme existenci zdraví, lásky, uvědomění, bohatství, míru a blahobytu pro nás, naše děti, děti našich dětí a navždy...

   Pro ujasnění účelu a významu Hip Hopu, nebo když je tázáno na záměr Hip Hopu, nebo pokud nastanou rozpory mezi několika stranami ohledně Hip Hopu, Hiphoppas by měli mít přístup k radám sepsaným v tomto dokumentu, Hip Hopové deklaraci míru, jakožto k vedení, poradenství a ochraně.

1.Princip
   Hip Hop je termín který symbolizuje naše nezávislé kolektivní uvědomění. Je obvykle vyjadřován skrze elementy jako jsou Break dance, Emceeing, Graffitti, DJing, Beatboxing, Pouliční moda, Pouliční mluva nebo Pouliční vědomosti. Kdekoliv a kdykoliv tyto i budoucí prvky a vyjadřovací prostředky Hiphopové kultury objeví, tato Hiphopová deklarace míru bude vodítkem k tomu, jakým způsobem tyto elementy, vyjádření a životní styl využít a interpretovat.


2.Princip
   Hiphopová Kultura respektuje důstojnost a posvátnost života bez diskriminace a předsudků. Hiphopeři Hiphoperky by měli/y dbát nad ochranu života před jakýmkoli individuálním rozhodnutím, které by mohlo zničit či pozměnit jeho přirozený vývoj

3.Princip
   Hiphopová Kultura respektuje Zákony a smlouvy své kultury, své země, svých institucí a kohokoliv s kým podniká. Hiphop přistupuje k Zákonům a závazkům zodpovědně, a proto je nikdy neporušuje.

4.Princip
   Hiphop je termín, který popisuje naše nezávislé kolektivní vědomí. Jde nám o uvědomělý způsob života. Uznáváme svůj vliv na společnost,zejména na děti, proto budeme mít vždy na mysli práva a blahobyt jak dětí, tak společnosti. Hiphopová Kultura podporuje ženy, muže, sestry, bratry, děti a rodinu. Stále máme na paměti to,že záměrně nebudeme projevovat neúctu, která ohrožuje důstojnost a reputaci našich dětí, starých lidí a předků.

5.Princip
   Hiphop podporuje, zachovává, propaguje a chrání schopnost definovat, vzdělávat a bránit sama sebe jako způsob dosažení míru a prosperity. A zároveň chrání a podporuje vývoj našeho sebevědomí. Hiphopeři a Hiphoperky jsou vyzíváni/y k tomu, aby prezentovali/y svojí tvorbu a nápady s tím nejlepším záměrem prostřednictvím zdokonalování svých přirozených i naučených dovedností a uvědoměním si svého cíle.

6.Princip
   Hiphopová Kultura nebude vzdávat úctu člověku, události,konání či vztahu,který by nereflektoval a nerespektoval zachování Hiphopové kultury a jejího dalšího vývoj.Hiphopová Kultura se nepodílí na aktivitách, které jasně ničí či pozměnují její schopnost tvořit a existovat v míru.Hiphopeři a Hiphoperky jsou podporováni/y v tom, aby byli/y úpřimní/é a féroví/é co se obchodu a vyjednávání týče.

7.Princip
   Podstatou Hiphopu je něco víc než jen business a zábava: elementy Hiphopové Kultury mohou být směněny za peníze, čest, moc, respekt, jídlo, ubytování, informace a jiné zdroje. Nicméně, Hiphop a jeho kultura nemůže být koupena a není na prodej, a to nikde, nikdy, nikomu a za žádnou cenu. Hiphop není produkt. Hiphop je neprodejný princip našeho sebe-posílení.

8.Princip
   Společnosti, korporace a nevládní či neziskové organizace, stejně tak jako jednotliví lidé či skupiny lidí, kteří jasně těží z toho,že používají, interpretují nebo zneužívají termín Hiphop (Hip Hop či hip-hop)
a vyjádření a terminologii Hiphopu (Hip Hopu, hip-hopu) jsou vyzívání k tomu, aby si vyžádali oprávnění anebo zaměstnali na poloviční či plný úvazek specialistu či specialistku na Hiphopovou Kulturu, který/á pomůže interpretovat či zodpovědět citlivé otázky týkající se této kultury, jejich principů a řádné prezentace
elementů a kultury Hiphopu. A to ve spojení s obchodem, organizacemi, jednotlivci, komunitami, městy či
jinými zeměmi.

9.Princip
   3. května oslavujeme „Den rapové hudby“. Hiphopeři a Hiphoperky jsou vyzíváni/y k tomu, aby svůj čas a talent věnovali/y svému vlastnímu růstu a službám své komunity. Každý třetí týden v květnu je„Hip Hop
Appretiation Week“ („Týden oslav hip hopu“). V průběhu tohoto týdne vyzíváme Hiphopery a Hiphoperky k tomu, aby uctili/y své předky, zamysleli/y se nad vlastním přínosem Hiphopové kultuře a vážili/y si jejich základních elementů a principů. Listopad je „Měsíc hiphopových dějin“. V tomto období vyzíváme Hiphopery
a Hiphoperky, aby studovali/y a vytvářeli/y historii hip hopu, a aby měli/y úctu k osobnostem, které k ní neodmyslitelně patří.


10.Princip
   Hiphopeři a Hiphoperky jsou vyzíváni/y k tomu, aby vytvářeli/y smysluplné a trvalé vztahy založené na
Lásce, důvěře, rovnosti a respektu. Hiphopeři a Hiphoperky jsou vedeni/y k tomu, aby nepodváděli/y, nezneužívali/y či nelhali/y svým přátelům.

11.Princip
   Hiphopová komunita existuje jako mezinárodní uvědomělá kultura, která poskytuje všem rasám, kmenům, náboženství či různým typům lidí základ pro dorozumění se prostřednictvím jejich nejlepší tvorby a nápadů. Hiphopová Kultura je spojenectvím lidí, kteří mají různé nadání, pocházejí z různých kultur, vyznávají různá náboženství, jsou různých ras a mají společný zájem na tom, aby se ustanovil a vyvíjel mír.

12.Princip
   Hiphopová Kultura se nikdy záměrně ani dobrovolně nepodílí na žádné formě nenávisti, podvodů, předsudků, či krádeži. V rámci Hiphopové kultury by nikdy nemělo dojít k násilí, natož k válce. Ti, kteří záměrně poruší zásady uvedené v této Deklaraci nebo záměrně odmítnou její rady, okamžitě ztrácí jakoukoliv ochranu ustanovenou v tomto dokumentu.

13.Princip
   Hiphopová Kultura odmítá jakékoliv ukvapené násilné jednání a vždy hledá diplomatické, nenásilné strategie řešení všech sporů. Hiphopeři a Hiphoperky jsou vyzíváni/y k tomu, aby nejdříve zvážíli/y odpuštění a porozumění před jakokouliv formou odplaty. Válka je opravdu až posledním možným řešením, a to jen pokud existují důkazy o tom, že všechny ostatní prostředky vyjednávání opakovaně selhaly.

14.Princip
   Hiphopeři a Hiphoperky jsou vedeni/y k tomu, aby odstraňovali/y chudobu, poukazovali/y  na nespravedlnost a vytvářeli/y společnost, která je mírumilovnější a humánnější. Hiphopová Kultura podporuje každý dialog a jednání, která se snaží o dosažení rovnoprávnosti ve společnosti či zodpovězení důležité otázky týkající se lidstva a propagaci míru.

15.Princip

   Hiphopeři a Hiphoperky respektují Přírodu a učí se z jejích zákonů nehledě na tom, kde na planetě se zrovna nacházejí. Hiphopová Kultura považuje za posvátnou naši odpovědnost za přispívaní k našemu přežití jakožto nezávislé svobodně myslící bytosti napříč Vesmírem. Tato planeta, běžně známa jako Země, nám umožňuje žít, a proto jsou Hiphopeři a Hiphoperky vedeni/y k tomu, aby respektovali/y Přírodu a všechna její stvoření a všechny obyvatelé.

16. Princip
   Průkopníci, legendy, učitelé, starší a předci Hiphopu by nikdy neměli/y být špatně reprezentováni/y, citováni/y či nedostatečně respektováni/y. Nikdo by o sobě neměl tvrdit,že je průkopníkem či legendou Hiphopu, pokud to nejsou schopni doložit fakty a/nebo dokázat svou věrohodnost a přínos Hiphopové Kultuře.

17.Princip
   Hiphopeři a Hiphoperky jsou vedeni/y k tomu, aby co nejotevřejnějí a co nejčastěji sdíleli/y zdroje. Je povinností každé/ho Hiphopera a Hiphoperky, aby pomáhal/a napravovat nespravedlnost a ulehčovat lidské utrpení kdykoliv může. Hiphopu je prokázana největší úcta, pokud se Hiphopeři a Hiphoperky vzájemně respektují. Pokud se Hiphopeři a Hiphoperky navzájem podporují ve vývoji, lze i Hiphopovou Kulturu zachovat, podporovat a rozvíjet.

18.Princip
   Hiphopová Kultura si zakládá na zdravém, vstřícném a prosperujícím Hiphopovém společenství, které je uvědomělé a má moc propagovat, učit, interpretovat, měnit a bránit zásady této Hiphopové deklarace míru.




Zdroj překladů jednotlivých principů:- Český rozhlas


Původní verze v angličtině

Žádné komentáře:

Okomentovat